• Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG mei 2018)

  Openheid en transparantie staan bij LBV Uitvaartgroep voorop bij alles wat wij doen. Daarom hanteren wij het privacy beleid dat de veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgt. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. LBV Uitvaartgroep, gevestigd aan Tiendweg 118, 4142 EN in Leerdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 23086483, respecteert uw privacy. Hieronder zetten wij uiteen hoe wij met uw persoonsgegevens veilig omgaan. Wij zorgen ervoor zorg dat de persoonlijke informatie, doordat u gebruik maakt van onze diensten en u ons deze gegevens op ons verzoek heeft verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

  CONTACTGEGEVENS VAN LBV UITVAARTGROEP
  Website: http://www.lbv-uitvaartgroep.nl/
  Mailadres: info@lbv-uitvaarten.nl
  Telefoonnr.: 0345-619833

  LBV UITVAARTGROEP VERWERKT DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS
  Voor- en achternaam
  Roepnaam
  Adres, postcode en woonplaats
  Telefoonnummer
  Geslacht
  Huwelijkse staat
  E-mailadres
  Geboortedatum- en plaats

  DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
  LBV Uitvaartgroep verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  - Het uitvoeren en regelen van alle handelingen die nodig zijn voor het begeleiden van een uitvaart. Hiervoor heeft u LBV Uitvaartgroep schriftelijk toestemming verleend;
  - LBV Uitvaartgroep verwerkt persoonsgegevens als zij hiertoe wettelijk verplicht is, zoals bij het doen van aangifte van overlijden;
  - U te kunnen bellen, e-mailen en/of Whatsappen;
  - Facturatie.

  DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
  LBV Uitvaartgroep zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikkingstellen aan derden, mits noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten zoals met elkaar schriftelijk is aangegaan. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van LBV Uitvaartgroep (denk aan lokale overheid, crematoria, begraafplaatsbeheerders, rouwcentra etc.), sluit LBV Uitvaartgroep een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

  COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE LBV UITVAARTGROEP GEBRUIKT
  LBV Uitvaartgroep gebruikt geen van de hierover genoemde technieken.

  GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
  LBV Uitvaartgroep maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen op basis waarvan besluiten genomen worden over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

  BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS:
  Er is op grond van de AVG geen wettelijke bewaartermijn voor persoonsgegevens. LBV Uitvaartgroep zal uw dossier bewaren voor de duur van 10 jaar, mits anders schriftelijk is overeengekomen. Op schriftelijk verzoek, staat het u uiteraard vrij het dossier eerder te laten verwijderen.

  UW GEGEVENS OP DATADRAGERS
  Aangeleverde bestanden op een USB, SD of CD, worden vooraf gescand door een virusscanner. Uw persoonsgegevens worden, na uitvoering van de opdracht, opgeslagen in een beveiligd document op een harde externe schijf. De devices die door LBV Uitvaartgroep worden gebruikt, zijn voorzien van een wachtwoord.

  WETRANSFER
  Om grotere bestanden (denk aan foto’s) te versturen naar b.v. een crematorium , maakt LBV Uitvaartgroep gebruik van WeTransfer. Ook zal uitsluitend op verzoek van nabestaanden foto’s gemaakt worden en deze worden op USB verstrekt of via WeTransfer worden verzonden. Deze zullen na verzending worden opgeslagen op de externe harde schijf of op verzoek worden verwijderd.

  INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren danwel te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de LBV Uitvaartgroep. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij LBV Uitvaartgroep een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens die zij over u beschikt, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde instantie/organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs, kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, sturen naar info@lbv-uitvaarten.nl. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, reageren op uw verzoek. LBV Uitvaartgroep wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft een klacht in de dienen bij de Nationale Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoongegevens/tip-ons.

  BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
  LBV Uitvaartgroep hecht grote waarde aan de beveiliging van uw persoonsgegevens en neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met LBV Uitvaartgroep, telefoon: 0345-619833.

  LBV Uitvaartgroep voldoet met het bovenstaande aan de nieuwe privacywetgeving (AVG), welke niet van toepassing is op de persoonsgegevens van overledenen.